حامدبار نائین

آدرس

نائين اول جاده اصفهان مقابل اداره برق

تلفن

03146254132

فاکس

03146262164

مدیریت

آقای محمدرضا شفیعی راد  09131230152

 ایمیل  hamedbar.naein@yahoo.com