حامدبار هرمزگان

شرکت

شرکت حمل و نقل حامدبار هرمزگان

آدرس

پایانه بار بندرعباس، 32 دستگاه، غرفه شماره 5

تلفن

076-32589528 الی 29

فاکس

076-32589515

رئیس هیات مدیره

آقای حسن شفیعی 09121201458

نایب رئیس

آقای محمدرضا شفیعی 09131230152

مدیرعامل

آقای عابدین سبزی 09126653394