شعب حمل خودرو

شعبه

شماره تماس

مدیریت

ایران خودرو تهران

48227775 - 48227707

آقای عباسعلی ملک محمدی  09121088939

ایران خودرو خراسان

05123563056 - 05123563046

آقای محمدمهدی نظری          09126944373

مدیران خودرو بم

09128182306

آقای علی سبزی                  09128182306

کرمان موتور بم
 09128182306
 آقای علی سبزی                  09128182306

سایپا کاشان

03155200156

آقای ترابیان                         09122074983

 سایپا تهران 44908324  آقای قاسم دکامی                09123400626