دفتر مرکزی

شرکت حمل و نقل سراسری حامدبار (داخلی و بین المللی)

آدرس

تهران، خيابان آزادي، روبروي دانشگاه شريف، ساختمان مصطفي، پلاک 460

مدیریت

1458 120 0912

تلفن

66049096-9

فاکس

66001086

اعضای هیئت مدیره

سمت

نام

شماره تماس

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

آقای حسن شفیعی نیستانک

1458 120 0912

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای حامد شفیعی نیستانک

7338 159 0912

عضو هیئت مدیره

آقای حسام شفیعی نیستانک

2030 106 0912