شهرک حمل و نقل

آدرس

تهران جاده قدیم قم بعد از بهشت زهرا شهرک حمل و نقل تهران شماره 33

تلفن

56902312-21

فاکس

56902329