پایانه بزرگ کالای تهران

آدرس

تهران، جاده ساوه پایانه حمل و نقل غرفه 100

تلفن

55295782-84

فاکس

55295785

 

آقای محمد شفیعی نیستانک      09121834969

 

آقای خسرو سیف الهی             09121134401

 

آقای احمد دهقانی                   09125546053

 

آقای مرتضی فرحناک                 09123089931

 

آقای کریم رضائی                      09126485358

 

آقای محمد همایونی                 09124875968