پیشروبار نائین

آدرس

نائين جاده اصفهان شهرک صنعتي

تلفن

03146267650-56

فاکس

02189771348

مدیرعامل

آقای عباس وهابی  09132231980